İNGİLİZCE

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları kullanım sıklığına göre derecelendirilerek aşağıda verilmiştir.

Kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallerde geçen tüm İngilizce kelimeler toplamının üçte birini listemizdeki ilk 25 İngilizce kelime oluşturuyor.

İngilizce kitaplarda geçen her bir İngilizce kelimenin oranını Google Ngram Viewer sayfasında ilgili kelimeyi aratarak görebilirsiniz. Bu veriler Google’ın taradığı kitaplardan derlenmiştir .

İlk 100 İngilizce kelime basılı materyallerdeki kelimeler toplamının yarısını ve ilk 300 kelime ise %65’ini oluşturuyor.

Bu listedeki ilk 1000 kelime ise yaklaşık olarak basılı materyallerdeki İngilizce kelimeler toplamının %80’ini oluşturuyor.

Günlük konuşma dilinde kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallere göre daha az sayıda, ortalama 600 civarında İngilizce kelime kullanılıyor.

1. the – isimden önce kullanılır. anlam içermez. Ör: the book

2. of – (edat) nin, ın, den, li, yüzünden

3. and – (bağlaç) ve, ile, de

4. a – bir (tek başına kullanılmaz, isimle kullanılır) Ör: a boy

5. to – (edat) e, ye, ya, e doğru, göre, karşı

6. in – (edat) de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri. (sıfat) iç, içerde

7. is – ‘be’ (olmak) fiilinin üçüncü tekil hali. Ör: He is … / She is … / It is …

8. you – sen, siz, sana, size, seni, sizi

9. that – şu, o, ki, diye (sıfat) öteki. (zarf) bu kadar, o kadar, böyle. (bağlaç) şu, o, ki, diye, için

10. it – o, onu, ona

11. he – o (erkek için)

12. was – ‘be’ (olmak) fiilinin geçmiş zaman hali

13. for – (edat) için, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle. (bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira

14. on – (edat) üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında. (zarf) durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana. (sıfat) olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, devrede, sahnede, hazır

15. are – ‘be’ (olmak) fiilinin ikinci tekil ve çoğul şahıslar hali

16. as – (zarf) kadar, olarak, gibi, iken. (bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki

17. with- (edat) ile, birlikte, beraber, li

18. his – onun, onunki

19. they – onlar, insanlar

20. I – ben

21. at – (edat) de, da, ye, ya, e, a

22. be – olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak

23. this – bu / (zarf) bu kadar, böyle

24. have – sahip olmak, olmak, elde etmek, almak, yapmak, etmek, kabul etmek, zorunda olmak, bulunmak

25. from – (edat) den, dan, beri, den beri, itibaren

26. or – veya

27. one – bir, bir tane, biri, birisi, kimse, tek

28. had – ‘have’ fiilinin geçmiş zaman hali

29. by – tarafından (tek başına kullanılmaz, kelimeyle kullanılır)

30. word – kelime

31. but – fakat

32. not – değil

33. what – ne

34. all – herşey

35. were – ‘be’ fiilinin geçmiş zamanı

36. we – biz

37. when – ne zaman

38. your – senin

39. can – yapabilmek

40. said – dedim

41. there – orada

42. use – kullanmak

43. an – bir (tek başına kulanılmaz, kelimeyle kullanılır) Ör: an umbrella

44. each – her

45. which – hangi

46. she – o (kadın için)

47. do – yapmak

48. how – nasıl

49. their – onların

50. if – eğer


51. will – irade

52. up – yukarı

53. other – diğer

54. about – hakkında

55. out – dışarı

56. many – çok

57. then – sonra

58. them – onları

59. these – bunlar

60. so – yani

61. some – bazı

62. her – onu

63. would – cekti, caktı, erdi, ermi (soru hali), ermiydi (soru hali)

64. make – yapmak

65. like – hoşuna gitmek, hoşlanmak, sevmek, beğenmek, istemek

66. him – onu

67. into – içine, içeriye, haline, -e, -ye

68. time – zaman

69. has – vardır

70. look – bakmak

71. two – iki

72. more – isim: çok, fazla şey, fazlalık / sıfat: daha çok, daha fazla / zarf: daha, bir kat daha

73. write – yazmak

74. go – gitmek

75. see – görmek

76. number – numara

77. no – hayır

78. way – yol

79. could – yapabilir

80. people – insanlar

81. my – benim

82. than – göre

83. first – ilk

84. water – su

85. been – olmuştur

86. call – çağrı

87. who – kim

88. oil – sıvı yağ

89. its – onun

90. now – şimdi

91. find – bulmak

92. long – uzun

93. down – aşağı

94. day – gün

95. did – ‘do’ yapmak fiilinin geçmiş zamanı

96. get – almak

97. come – gelmek

98. made – yapılmış

99. may – olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek

100. part – bölüm


101. over – üzerinde

102. new – yeni

103. sound – ses

104. take – almak

105. only – sadece

106. little – küçük

107. work – iş

108. know – bilmek

109. place – yer

110. year – yıl

111. live – canlı

112. me – beni

113. back – siyah

114. give – vermek

115. most – en

116. very – çok

117. after – sonra

118. thing – şey

119. our – bizim

120. just – sadece

121. name – isim

122. good – iyi

123. sentence – cümle

124. man – adam

125. think – düşünmek

126. say – söylemek

127. great – büyük

128. where – nerede

129. help – yardım

130. through – vasıtasıyla

131. much – çok

132. before – önce

133. line – çizgi,hat

134. right – sağ

135. too – çok

136. mean – anlamına gelmek

137. old – eski

138. any – herhangi

139. same – aynı

140. tell – söylemek

141. boy – oğlan

142. follow – takip et

143. came – geldi

144. want – istemek

145. show – gösteri

146. also – ayrıca

147. around – etrafında

148. form – form, şekil, biçim, şekil vermek, oluşturmak, kurmak, düzenlemek

149. three – üç

150. small – küçük


151. set – ayarlamak

152. put – koymak

153. end – son

154. does – ‘do’ fiilinin üçüncü tekil şahıs kullanımı

155. another – başka

156. well – iyi

157. large – geniş

158. must – gerekmek, zorunluluk, -meli, -malı

159. big – büyük

160. even – hatta

161. such – böyle

162. because – çünkü

163. turn – çevirmek

164. here – işte

165. why – neden

166. ask – sormak

167. went – gitti

168. men – erkekler

169. read – okumak

170. need – gerek

171. land – arazi

172. different – farklı

173. home – ev

174. us – bize

175. move – hareket

176. try – denemek

177. kind – tür

178. hand – el

179. picture – resim

180. again – tekrar

181. change – değişim

182. off – kapalı

183. play – oyun

184. spell – büyü

185. air – hava

186. away – uzakta

187. animal – hayvan

188. house – ev

189. point – nokta

190. page – sayfa

191. letter – mektup

192. mother – anne

193. answer – cevap

194. found – bulundu

195. study – çalışma

196. still – yine

197. learn – öğrenmek

198. should – meli

199. America amerika

200. world – dünya


201. high – yüksek

202. every – her

203. near – yakın

204. add – eklemek

205. food – gıda

206. between – arasında

207. own – kendi

208. below – aşağıda

209. country – ülke

210. plant – bitki

211. last – son

212. school – okul

213. father – baba

214. keep – tutmak

215. tree – ağaç

216. never – asla

217. start – başlangıç

218. city – şehir

219. earth – toprak

220. eye – göz

221. light – ışık

222. thought – düşündü

223. head – kafa

224. under – altında

225. story – öykü

226. saw – testere

227. left – sol

228. don’t – etmeyin

229. few – az

230. while – süre

231. along – boyunca

232. might – belki

233. close – yakın

234. something – bir şey

235. seem – görünmek

236. next – sonraki

237. hard – sert

238. open – açık

239. example – örnek

240. begin – başla

241. life – hayat

242. always – her zaman

243. those – bunlar

244. both – ikisi de

245. paper – kağıt

246. together – birlikte

247. got – var

248. group – grup

249. often – sık sık

250. run – koş


251. important – önemli

252. until – kadar

253. children – çocuklar

254. side – yan

255. feet – ayak

256. car – araba

257. mile – mil

258. night – gece

259. walk – yürüyüş

260. white – beyaz

261. sea – deniz

262. began – başladı

263. grow – büyümek

264. took – aldı

265. river – nehir

266. four – dört

267. carry – taşımak

268. state – belirtmek,bildirmek

269. once – bir zamanlar

270. book – kitap

271. hear – duymak

272. stop – dur

273. without – olmadan

274. second – ikinci

275. later – sonra

276. miss – bayan

277. idea – fikir

278. enough – yeterli

279. eat – yemek

280. face – yüz

281. watch – izlemek

282. far – uzak

283. Indian – Hintli, Kızılderili

284. really – gerçekten

285. almost – neredeyse

286. let – izin vermek

287. above – yukarıda

288. girl – kız

289. sometimes – bazen

290. mountain – dağ

291. cut – kesmek

292. young – genç

293. talk – konuşma

294. soon – yakında

295. list – liste

296. song – şarkı

297. being – olmak

298. leave – ayrılmak

299. family – aile

300. it’s – onun


301. body – vücut

302. music – müzik

303. color – renk

304. stand – durmak

305. sun – güneş

306. questions – soru

307. fish – balık

308. area – alan

309. mark – marka

310. dog – köpek

311. horse – at

312. birds – kuşlar

313. problem – sorun

314. complete – tam

315. room – oda

316. knew – biliyordu

317. since – beri

318. ever – hiç

319. piece – parça

320. told – söylendi

321. usually – genellikle

322. didn’t – yapmadı

323. friends – arkadaşlar

324. easy – kolay

325. heard – duydum

326. order – sipariş

327. red – kırmızı

328. door – kapı

329. sure – emin

330. become – olmak

331. top – üst

332. ship – gemi

333. across – karşısında

334. today – bugün

335. during – sırasında

336. short – kısa

337. better – daha iyi

338. best – en iyi

339. however – ancak

340. low – düşük

341. hours – saatler

342. black – siyah

343. products – ürün

344. happened – olmuş

345. whole – bütün

346. measure – ölçmek

347. remember – hatırlamak

348. early – erken

349. waves – dalgalar

350. reached – ulaştı


351. listen – dinlemek

352. wind – rüzgar

353. rock – kaya

354. space – boşluk

355. covered – kapalı

356. fast – hızlı

357. several – birkaç

358. hold- tutmak

359. himself – kendisi

360. toward – doğru

361. five – beş

362. step – adım

363. morning – sabah

364. passed – geçti

365. vowel – sesli harf

366. true – doğru

367. hundred – yüz

368. against – karşısında

369. pattern – desen

370. numeral – rakam

371. table – masa

372. north – kuzey

373. slowly – yavaş yavaş

374. money – para

375. map – harita

376. farm – çiftlik

377. pulled – çekti

378. draw – çizmek

379. voice – ses

380. seen – görülen

381. cold – soğuk

382. cried – ağladım

383. plan – plan

384. notice – dikkat

385. south – güney

386. sing – şarkı söyle

387. war – savaş

388. ground – zemin

389. fall – düşmek

390. king – kral

391. town – şehir

392. I’ll – ben yapacağım

393. unit – birim

394. figure – figür

395. certain – kesin

396. field – alan

397. travel – seyehat

398. wood – ahşap

399. fire – ateş

400. upon – üzerinde


401. done – bitti

402. English – ingilizce

403. road – yol

404. halt – durdurmak

405. ten – on

406. fly – uçmak

407. gave – verdi

408. box – kutu

409. finally – en sonunda

410. wait – beklemek

411. correct – doğru

412. oh – ah

413. quickly – hızlı bir şekilde

414. person – kişi

415. became – oldu

416. shown – gösterilen

417. minutes – dakika

418. strong – güçlü

419. verb – fiil

420. stars – yıldızlar

421. front – ön

422. feel – hissetmek

423. fact – gerçek

424. inches – inç

425. street – sokak

426. decided – kararlaştırılmış

427. contain – içermek

428. course – kurs

429. surface – yüzey

430. produce – üretmek

431. building – bina

432. ocean – okyanus

433. class – sınıf

434. note – not

435. nothing – hiçbir şey

436. rest – dinlenme

437. carefully – dikkatle

438. scientists – bilim adamları

439. inside – içinde

440. wheels – tekerlekler

441. stay – kalmak

442. green – yeşil

443. known – bilinen

444. island – ada

445. week – hafta

446. less – az

447. machine – makine

448. base – baz

449. ago – önce

450. stood – durdu


451. plane – düzlem

452. system – sistem

453. behind – arkasında

454. ran – koştu

455. round – yuvarlak

456. boat – tekne

457. game – oyun

458. force – kuvvet

459. brought – getirmiş

460. understand – anlamak

461. warm – sıcak

462. common – orak

463. bring – getirmek

464. explain – açıklamak

465. dry – kuru

466. though – gerçi

467. language – lisan

468. shape – şekil

469. deep – derin

470. thousands – binlerce

471. yes – evet

472. clear – açık

473. equation – denklem

474. yet – henüz

475. government – hükümet

476. filled – doldurulmuş

477. heat – sıcaklık

478. full – tam

479. hot – sıcak

480. check – kontrol

481. object – nesne

482. am – ‘be’ fiilinin ‘ben’ öznesi için kullanımı

483. rule – kural

484. among – arasında

485. noun – isim

486. power – güç

487. cannot – yapamamak

488. able – yapabilmek

489. six – altı

490. size – boyut

491. dark – karanlık

492. ball – top

493. material – malzeme

494. special – özel

495. heavy – ağır

496. fine – iyi, güzel, hoş, ceza

497. pair – çift

498. circle – daire

499. include – dahil etmek

500. built – inşa edilmiş


501. can’t – yapamamak

502. matter – önemi olmak

503. square – kare

504. syllables – heceler

505. perhaps – belki

506. bill – fatura

507. felt – feel fiilinin geçmiş zaman hali

508. suddenly – aniden

509. test – test

510. direction – yön

511. center – merkez

512. farmers – çiftçiler

513. ready – hazır

514. anything – herhangi bir şey

515. divided – bölünmüş

516. general – genel

517. energy – enerji

518. subject – konu

519. Europe – avrupa

520. moon – ay

521. region – bölge

522. return – dönüş

523. believe – inanmak

524. dance – dans

525. members – üyeler

526. picked – seçilmiş

527. simple – basit

528. cells – hücreler

529. paint – boya

530. mind – zihin

531. love – aşk

532. cause – sebeb olmak

533. rain – yağmur

534. exercise – egzersiz

535. eggs – yumurtalar

536. train – tren

537. blue – mavi

538. wish – dilek

539. drop – düşürmek

540. developed – gelişmiş

541. window – pencere

542. difference – fark

543. distance – mesafe

544. heart – kalp

545. sit – oturmak

546. sum – toplam

547. summer – yaz mevsimi

548. wall – duvar

549. forest – orman

550. probably – muhtemelen


551. legs – bacaklar

552. sat – oturdu

553. main – ana

554. winter – kış

555. wide – geniş

556. written – yazılı

557. length – uzunluk

558. reason – sebep

559. kept – tutulmuş

560. interest – ilgi

561. arms – silah, cephane

562. brother – erkek kardeş

563. race – yarış

564. resent – yeniden gönderilen

565. beautiful – güzel

566. store – mağaza

567. job – iş

568. edge – kenar

569. past – geçmiş

570. sign – işaret

571. record – kayıt

572. finished – bitmiş

573. discovered – keşfedilen

574. wild – vahşi

575. happy – mutlu

576. beside – yanında

577. gone – gitti

578. sky – gökyüzü

579. glass – bardak

580. million – milyon

581. west – batı

582. lay – yatırmak

583. weather – su

584. root – kök

585. instruments – araç gereç, enstrümanlar

586. meet – buluşmak

587. third – üçüncü

588. months – aylar

589. paragraph – paragraf

590. raised – kaldırdı

591. represent – temsil etmek

592. soft – yumuşak

593. whether – eğer

594. clothes – giysiler

595. flowers – çiçekler

596. shall – olacaktır

597. teacher – öğretmen

598. held – düzenlenen

599. describe – tanımlamak

600. drive – sürmek


601. cross – çapraz

602. speak – konuşmak

603. solve – çözmek

604. appear – görünmek

605. metal – metal

606. son – oğul

607. either – ya

608. ice – buz

609. sleep – uyumak

610. village – kasaba

611. factors – faktörler

612. result – sonuç

613. jumped – atladı

614. snow – kar

615. ride – binmek

616. care – bakım

617. floor – kat

618. hill – tepe

619. pushed – itti

620. baby – bebek

621. buy – satın almak

622. century – yüzyıl

623. outside – dışında

624. everything – herşey

625. tall – uzun boylu

626. already – zaten

627. instead – yerine

628. phrase – ifade

629. soil – toprak

630. bed – yatak

631. copy – kopya

632. free – ücretsiz

633. hope – umut

634. spring – bahar

635. case – durum

636. laughed – güldü

637. nation – ulus

638. quite – sessiz

639. type – çeşit

640. themselves – kendilerini

641. temperature – sıcaklık

642. bright – parlak

643. lead – öncülük etmek

644. everyone – herkes

645. method – metod

646. section – bölüm

647. lake – göl

648. consonant – ünsüz

649. within – içinde

650. dictionary – sözlük


651. hair – saç

652. age – yaş

653. amount – tutar

654. scale – ölçek

655. pound – paund

656. although – olmasına rağmen

657. per – için

658. broken – kırık

659. moment – an

660. tiny – küçücük

661. possible – mümkün

662. gold – altın

663. milk – süt

664. quiet – sessiz

665. natural – naturel

666. lot – çok

667. stone – taş

668. act – davranmak

669. build – inşa etmek

670. middle – orta

671. speed – hız

672. count – saymak

673. cat – kedi

674. someone – birisi

675. sail – yelken

676. rolled – haddelenmiş

677. bear – ayı

678. wonder – merak etmek

679. smiled – gülümsedi

680. angle -açı

681. fraction – kesir

682. Africa – Afrika

683. killed – öldürüldü

684. melody – melodi

685. bottom – alt

686. trip – yolculuk

687. hole – delik

688. poor – fakir

689. let’s – haydi

690. fight – kavga

691. surprise – süpriz

692. French – Fransız

693. died – vefaat etti

694. beat – dövmek

695. exactly – kesinlikle

696. remain – kalmak

697. dress – elbise

698. iron – demir

699. couldn’t – edemedim

700. fingers – parmaklar


701. row – sıra

702. least – en az

703. catch – yakalamak

704. climbed – tırmandı

705. wrote – yazdı

706. shouted – bağırdı

707. continued – devam etti

708. itself – kendisi

709. else – başka

710. plains – ovalar

711. gas – gaz

712. England – ingiltere

713. burning – yanma

714. design – tasarım

715. joined – katıldı

716. foot – ayak

717. law – hukuk

718. ears – kulaklar

719. grass – ot

720. you’re – sen

721. grew – büyüdü

722. skin – cilt

723. valley – vadi

724. cents – sentler

725. key – anahtar

726. presidents – başkanlar

727. brown – kahverengi

728. trouble – sorun

729. cool – serin

730. cloud – bulut

731. lost – kayıp

732. sent – gönderildi

733. symbols – semboller

734. wear – giyinmek

735. bad – kötü

736. save – kayıt etmek

737. experiment – deneme

738. engine – motor

739. alone – yanlız

740. drawing – çizim

741. east – doğu

742. pay – ödemek

743. signal – sinyal

744. touch – dokunmak

745. information – bilgi

746. express – ifade etmek

747. mouth – ağız

748. yard –  İngiliz uzunluk ölçüsü

749. equal – eşit

750. decimal – ondalık


751. yourself – kendin

752. control – kontrol

753. practice – uygulama

754. report – rapor

755. straight – düz

756. rise – yükselmek

757. statement – beyan

758. stick – çubuk

759. party – parti

760. seeds – tohumlar

761. suppose – varsayalım

762. woman – kadın

763. coast – sahil

764. bank – banka

765. period – dönem

766. wire – tel

767. choose – seçmek

768. clean – temiz

769. visit – ziyaret etmek

770. bit – parça

771. whose – kimin

772. received – alınan

773. garden – bahçe

774. please – lütfen

775. strange – garip

776. caught – yakalanan

777. fell – düştü

778. team – takım

779. God – tanrı

780. captain – kaptan

781. direct – doğrudan

782. ring – yüzük

783. serve – servis

784. child – çocuk

785. desert – çöl

786. increase – arttırmak

787. history – tarih

788. cost – maliyet

789. maybe – olabilir

790. business – iş

791. separate – ayrı

792. break – fren

793. uncle – dayı,amca

794. hunting – avcılık

795. flow – akış

796. lady – bayan

797. students – öğrenciler

798. human – insan

799. art – sanat

800. feeling – duygu


801. supply – arz

802. corner – köşe

803. electric – elektrik

804. insects- haşarat

805. crops – bitkiler

806. tone – ton

807. hit – vurmak

808. sand – kum

809. doctor – doktor

810. provide – sağlamak

811. thus – böylece

812. won’t – yapmayacak

813. cook – pişirmek

814. bones – kemikler

815. tail – kuyruk

816. board – yazı tahtası

817. modern – modern

818. compound – bileşik

819. mine – maden

820. wasn’t – değildi

821. fit – sığdırmak

822. addition – ilave

823. belong – aittir

824. safe – güvenceli

825. soldiers – askerler

826. guess – tahmin

827. silent – sessiz

828. trade – ticaret

829. rather – daha doğrusu

830. compare – karıştırmak

831. crowd – kalabalık

832. poem – şiir

833. enjoy – keyfini çıkar

834. elements – elemetler

835. indicate – belirtmek

836. except – dışında

837. expect – beklemek

838. flat – düz

839. seven – yedi

840. interest – ilgi,alaka

841. sense – his

842. string – ip

843. blow – darbe

844. famous – ünlü

845. value – değer

846. wings – kanatlar

847. movement – haraket

848. pole – direk

849. exciting – heyecan verici

850. branches – şubeler


851. thick – kalın

852. blood – kan

853. lie – yalan

854. spot – benek

855. bell – çan

856. fun – eğlence

857. loud – yüksek sesle

858. consider – düşünmek

859. suggested – önerilmiş

860. thin – ince

861. position – pozisyon

862. entered – girildi

863. fruit – meyve

864. tied – bağlanmış

865. rich – zengin

866. dollars – dolarlar

867. send – göndermek

868. sight – görme

869. chief – şef

870. Japanese – Japonca

871. stream – akış

872. plants – bitkiler

873. rhythm – ritim

874. eight – sekiz

875. science – bilim

876. major – majör

877. observe – gözlemek

878. tube – tüp

879. necessary – gerekli

880. weight – ağırlık

881. meat – et

882. lifted – kaldırdı

883. process – işlem

884. army – ordu

885. hat – şapka

886. property – nitelik

887. particular – özel

888. swim – yüzmek

889. terms – şartlar

890. current – şu andaki

891. park – park

892. sell – satmak

893. shoulder – omuz

894. industry – endüstri

895. wash – yıkamak

896. block – blok

897. spread – yayılmış

898. cattle – sığır

899. wife – kadın eş

900. sharp – keskin


901. company – şirket

902. radio – radyo

903. we’ll – yapacağız

904. action – aksiyon

905. capital – başkent

906. factories – fabrikalar

907. settled – yerleşmiş

908. yellow – sarı

909. isn’t – değil

910. southern – güneyde bulunan

911. truck – kamyon

912. train – tren

913. printed – boyalı

914. wouldn’t – olmaz

915. ahead – önde

916. chance – şans

917. born – doğmak

918. level – seviye

919. triangle – üçgen

920. molecules – moleküller

921. France – Fransa

922. repeated – tekrarlanan

923. column – sütun

924. western – batıda bulunan

925. church – kilise

926. sister – kız kardeş

927. oxygen – oksijen

928. plural – çoğul

929. various – çeşitli

930. agreed – kabul

931. opposite – karşısında

932. wrong – yanlış

933. chart – grafik

934. prepared – hazırlanmış

935. pretty – güzel

936. solution – çözüm

937. fresh – taze

938. shop – dükkan

939. suffix – son ek

940. especially – özellikle

941. shoes – ayakkabılar

942. actually – aslında

943. nose – burun

944. afraid – korkmuş

945. dead – ölü

946. sugar – şeker

947. adjective – sıfat

948. fig – incir

949. office – ofis

950. huge – kocaman


951. gun – silah

952. similar – benzer

953. death – ölüm

954. score – gol

955. forward – ileri

956. stretched – gerilmiş

957. experience – deneyim

958. rose – gül

959. allow – izin vermek

960. fear – korku

961. workers – işçiler

962. Washington – Washington

963. Greek – yunan

964. women – kadınlar

965. brought – getirmiş

966. led – led

967. march – mart

968. northern – kuzeyde bulunan

969. create – yaratmak

970. British – ingiliz

971. difficult – zor

972. match – benzer

973. win – kazanmak

974. doesn’t – değil

975. steel – çelik

976. total – toplam

977. deal – pazarlık etmek

978. determine – belirlemek

979. evening – akşam

980. nor – ne de

981. rope – halat

982. cotton – pamuk

983. apple – elma

984. details – detaylar

985. entire – tüm

986. corn – mısır

987. substances – maddeler

988. smell – koku

989. tools – araçlar

990. conditions – koşullar

991. cows – inekler

992. track – izlemek

993. arrived – geldi

994. located – yerleşik bulunmak, yeri saptanmak

995. sir – beyefendi

996. seat – koltuk

997. division – bölünme

998. effect – efekt

999. underline – altını çizmek, vurgulamak

1000. view – görünüm

Kaynak: The Reading Teacher’s Book of Lists, Fourth Edition, Yazarlar: Fry, Kress & Fountoukidis